PM – bra att veta

PM till deltagare vid Hellidens folkhögskola

Mål
Hellidens folkhögskola ger folkbildning och utbildning med kvalitet i en kreativ och utvecklande
drogfri miljö.
En drogfri skola
Hellidens folkhögskola är fri från alkohol och narkotika.
Argumenten för detta är många. Nykterhetsorganisationen Blå Bandet är huvudman för skolan. Till
skolan söker sig varje år några deltagare som växt upp i missbrukarhem eller haft andra negativa
erfarenheter av alkohol eller narkotika. Det kan också finnas deltagare som fordrar drogfri miljö
för att inte återfalla i ett tidigare missbruk. Effektiva studier och konsumtion av alkohol eller
narkotika hör inte ihop. Detta är skälen till varför du av solidaritet men också för din egen skull
inte får använda eller vara påverkad av alkohol eller narkotika på Helliden. Detta gäller även vid
gemensamma resor och arrangemang. Den som bryter mot reglerna tilldelas en varning och vid
grov överträdelse kan man få avbryta studierna.

Rökning
Det är inte tillåtet att röka inomhus på Hellidens folkhögskola. Rök inte heller vid entréerna.
Rökelse är inte tillåtet.
Brandlarm
I slottet, elevhemmet, Hjerténska villan och skolhuset finns ett automatiskt brandlarm anknutet till
brandkåren och larmcentralen.
I Konferensgården finns brandvarnare. Ring alltid 112 så fort brand upptäcks.
Ta noga reda på utrymningsvägar från boenderum och arbetsplatser. Se till att du snabbt kommer
ut om eld och rök hotar dig. Vid en eventuell brand sker återsamling vid flaggstången.
Var ytterst försiktig med tända ljus. All eldning i öppna spisar och kakelugnar är förbjuden.
Det måste finnas en aktuell lista på vilka deltagare som hyr rum på skolan. Det är därför
nödvändigt att alla förändringar i boendet är godkända av personalen.

Boenderum

Om du bor på Hellidens folkhögskola hyr och disponerar du rummet under kurstid. Det betyder att
du inte kan vara på skolan under juluppehållet. Du har heller inte rummet till förfogande före eller
efter kursen. Vill du disponera ditt rum under höstlov, sportlov och påsklov måste du träffa
särskild överenskommelse med skolan om detta. Du måste också tala med personalen om du
tillfälligt vill ha en gäst på skolan.
Du som bor på skolan får ett särskilt hyreskontrakt, där du kan läsa mer om vilka regler som gäller
för boendet.

Verkstäder och undervisningslokaler

Efter grundutbildning på linjerna disponerar du under kurstid kursens verkstäder och lokaler efter
behov. Du har inte tillgång till en lokal där det är lektion eller som är bokad för studiecirkel,
kortkurs eller sammanträde.
Under jullovet är alla skolans verkstäder och arbetslokaler stängda. Under höstlov, sportlov och
påsklov får lokalerna användas endast om särskild överenskommelse träffas med skolan.

Frånvaro
Hellidens folkhögskola är en arbetsplats där det är nödvändigt att hålla tider, vara närvarande på
lektioner och samlingar samt anmäla frånvaro. Endast sjukdom eller särskild avtalad ledighet får
vara anledning till frånvaro. Sjukdom måste anmälas till skolan på sätt som beslutas av varje kurs.
Om du behöver vara ledig en enstaka lektion ska du tala med berörd lärare. Ansökan om ledighet
för en hel dag eller längre ska göras skriftligt i god tid före ledigheten. Blankett finns på
expeditionen. Ledighet beslutas av rektor.
Lärarrådet utfärdar inte omdöme till den som har högre frånvaro än 20 procent av lektionstiden.
Deltagare med hög frånvaro kallas till samtal med linjeledare och rektor. Vid mycket hög frånvaro
kan deltagaren uppmanas att avbryta sina studier. Skolan är skyldig att rapportera frånvaro samt
om studierna inte bedrivits i normal takt till CSN.

Måltider
Tala med Anna i köket om du av medicinska eller andra skäl inte kan äta ordinarie mat. I vissa fall
kan vi behöva få ett intyg från läkare. Är du vegetarian eller vegan ska detta anmälas särskilt.
Matsalen är öppen för förmiddagskaffe 10.00 – 10.30 och lunch 12.00 – 13.00. För boende på
skolan serveras dessutom frukost 7.50 – 8.20.

Tillfälligt boende
Du som normalt inte bor på skolan kan hyra rum tillfälligt. Kontakta expeditionen, 0502-178 00,
om du vill bo på skolan t.ex. vid distansträffar eller under en valbar vecka.
Räkningar och betalning
Kostnaderna för att studera på Helliden fördelas mellan serviceavgift samt avgift för kost och logi. Serviceavgiften
betalas av alla och skiljer sig mellan de olika linjerna, beroende på vad som ingår. I avgiften ingår
förutom vissa gemensamma materialkostnader också kostnader för kopiering och utskrifter,
internet, försäkringar, förmiddagskaffe och vissa gemensamma måltider. Du som bor på skolan
betalar också för rum och mat. Då ingår frukost och lunch måndag till fredag. Du som inte bor på
skolan kan lösa ett måltidsabonnemang för lunchen för fyra veckor eller köpa måltidskuponger.
Deltagare i distansutbildningar betalar avgift vid närträffar.
Vid studieresor och sjukdom (som varar minst fem skoldagar i sträck) som innebär att du inte kan
äta på skolan kan du få avdrag på den inbetalade avgiften till skolan. För kortare sjukfrånvaro görs
inget avdrag. Avdragen regleras efter det att du lämnat in en frånvaroblankett som ska vara
verifierat av din linjeledare. Dessa avdrag gäller endast de som bor på skolan och de studerande
som löst måltidsabonnemang.
Skolan delar upp avgifterna på nio räkningar där varje räkning omfattar i regel 4 veckor, d.v.s. i princip en räkning per månad.

Material
Det mesta av material som du behöver utöver det som ingår i materialavgiften kan du köpa i
skolans materialförmedling. Vi strävar efter att hålla nere priserna genom att göra större och
förmånliga inköp. Du betalar ditt material kontant, via Swish eller med kort. Materialförmedlingen
(Boden) har öppettider som finns anslagna på dörren.
Material finns ibland för utlåning till deltagare. Lämna tillbaka lånat material inom föreskriven tid.

Resor
Skolan gör ett antal längre och kortare studieresor. Eftersom resorna alltid innebär studier är det
angeläget att du följer med. Har du svårighet att delta bör du tala med ansvarig lärare om detta. I
princip ska alla resor betalas i förväg.

Nycklar
Alla som bor på skolan får ett nyckelkort till torningången i slottet och till skolbyggnaden. Du som
inte bor på skolan kan kvittera ut ett sådant kort hos vaktmästaren.
Du kan låna skåp i skolbyggnaden för förvaring av läroböcker och material. Vissa av klassrummen
och verkstäderna har särskilda lås. Skåpnycklar och de särskilda dörrnycklarna/korten kan kvitteras
ut i materialboden eller hos ansvarig lärare. Du deponerar 100 kr/nyckel i dessa fall.
Försäkringar
Du som studerar vid skolan är gruppolycksfalls- och livförsäkrade. Skolan betalar premien för detta
i Länsförsäkringar.
Du bör se över ditt eget försäkringsskydd. Du behöver ha en gällande hemförsäkring och för
studieresor utomlands bör du ha ett fullgott försäkringsskydd. Deltagare i distansutbildningar är
inte försäkrade genom Hellidens folkhögskola.

Personuppgifter
På Hellidens folkhögskola arbetar vi strukturerat med säker hantering av dina personuppgifter. De
enda personuppgifter vi hanterar är de du gett oss.
Från den 25 maj 2018 gäller en ny lagstiftning för hantering av personuppgifter som är anpassad
till dagens digitala samhälle. Den nya lagstiftningen som heter Dataskyddsförordningen går också
under benämningen GDPR. Du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Vi har:
• Policies för hur vi behandlar de personuppgifter vi ansvarar för.
• Personuppgiftsregister.
• Säkerhetslösningar för att skydda personuppgifterna.
• Dataskyddsutbildning för all vår personal.

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och varför vi gör det så se på hemsidan
helliden.se/om-helliden/hantering-av-personuppgifter/
Studerandeinflytande och studeranderätt
Skolan ställer schemalagd tid till förfogande för kursråd och andra möten. Kursrådet svarar för den samordnande
planeringen för de olika linjerna. Varje linje väljer en ledamot och en suppleant i kursrådet. I
kursrådet finns också rektor och företrädare för lärare och annan personal på skolan med.
En gång per termin träffar kursrådet folkhögskolans styrelse. Mötet kallas skolsamråd.
Skolsamrådet finns för att säkra deltagarnas och de anställdas medinflytande och kontakt med
styrelsen.
Skolan följer Folkhögskolornas studeranderättsliga råds rekommendationer.
Friskvård, hälsovård och krisberedskap
På skolan finns olika motionsredskap som ger möjlighet till träning. En motionscentral med flera
motionsspår finns några hundra meter från skolan. Det finns möjlighet att få årskort eller liknande
till motionsanläggningar subventionerade med 150 kr genom skolan.
Du som bor på internatet uppmanas att lista dig på Närhälsan i Tidaholm. Närhälsans
telefonnummer är 0502-180 11.
Skolan erbjuder samtalsstöd genom vår medarbetare Bo Frid, 0502-178 17.
Skolan har en krisgrupp som har till uppgift att samordna och leda verksamheten vid kriser. Den
som först får kännedom om en krissituation ska underrätta rektor eller någon annan i krisgruppen:
Lena Elmquist, 0502-178 10, 070-897 79 76
Yvonne Jonsson, 0502-17 817, 070-774 29 91
Bo Frid, 0502-178 17, 073-370 72 10

Trivselregler
Meddelanden till vaktmästarna om behov av reparationer m.m. kan du lämna på anslagstavlan i
slottet.
Bilkörning på skolområdet är endast tillåten till lärarvillorna och till konferensgården. Undantag
görs vid tunga
transporter (t.ex. vid in- och utflyttning). Kör i så fall mycket varsamt. Tänk på att det finns en
förskola inom området. Din cykel ställer du i cykelställen.
På grund av allergirisken är det förbjudet att ha med djur på skolan. Det gäller också ditt eget rum.
Tillsammans ska de som bor på skolan hålla ordning i gemensamma utrymmen på internatet, som
korridorer, pentryn, toaletter, duschar och tvättstugor. Pentryn på internatet och tvättstugor är
endast avsedda för de som bor på skolan. Det är inte tillåtet att färga tyger i internatets
tvättmaskiner.
Respektera andras behov av arbetsro när du lyssnar på radio, tv eller musik eller om du t. ex spelar
piano eller dator/tv-spel. Söndagar till torsdagar har vi "tyst tid" mellan 22.00 och 6.00. Under den
tiden är det heller inte tillåtet att duscha, av ljudskäl.
De kursdeltagare som inte bor på skolan har tillgång till ett pentry i skolhuset och det är deras
uppgift att hålla detta pentry rent och snyggt. I vårt arbete att värna miljön och spara energi ingår
att vi stänger av varmvattnet i skolhuset under nattetid (23.00 – 6.00).
Se till att dörrar och fönster stängs. Särskilt viktigt är det att alla ytterdörrar är låsta på kvällar och
nätter. Den som sist lämnar en sal måste se till att dörren är låst och fönstren stängda.
Var aktsam om lokaler och material. Släck i alla rum som står tomma.
Stäng av ljudet på din mobiltelefon vid gemensamma samlingar och lektioner!

Post, telefon
Posten sorteras och delas ut till lunchen. Värdepost får du hämta på expeditionen. Den gula
postlådan vid expeditionen töms 9.00 på vardagar (inte lördagar).
Skolan prenumererar på en del dagstidningar och tidskrifter. Dessa hittar du i hallen i slottet resp. i
biblioteket. Läs tidningarna på plats så att fler kan hitta dem. Internetuppkoppling finns i skolhuset
och i boenderummen via trådlös anslutning. Skolan kan inte garantera att uppkopplingen fungerar
jämt och i varje rum. Om du vill vara säker på att alltid ha tillgång till internet så rekommenderar vi
att du har ett eget mobildataabonnemang.
Skolans telefoner i skolhuset går att använda för samtal inom Sverige. Telefoner i lärarrum och
expeditioner får inte användas för privata samtal.
Adress
Hellidens folkhögskola, 522 94 Tidaholm.
Hellidens hemsida: helliden.se, Grafiska verkstadens hemsida: lithonet.se
E-post till Helliden: helliden@helliden.se, telefon: 0502-178 00