PM – bra att veta

Oavsett om du redan går här eller tänker börja, finns det några saker vi vill att du ska tänka på. Att bo och studera tillsammans blir ofta mycket lättare om vi gemensamt kan visa hänsyn och omtanke.

Ladda ner skolans PM.

En drogfri skola

Hellidens folkhögskola är fri från alkohol och narkotika.
Argumenten för detta är många. Nykterhetsorganisationen Blå Bandet är huvudman för skolan. Till skolan söker sig varje år några elever som växt upp i missbrukarhem eller haft andra negativa erfarenheter av alkohol eller narkotika. Det kan också finnas elever som fordrar drogfri miljö för att inte återfalla i ett tidigare missbruk. Effektiva studier och konsumtion av alkohol eller narkotika hör inte ihop. Detta är skälen till varför du av solidaritet men också för din egen skull inte får använda eller vara påverkad av alkohol eller narkotika på Helliden. Detta gäller även vid gemensamma resor och arrangemang. Den som bryter mot reglerna kan tilldelas en varning och vid grov överträdelse kan man få avbryta studerna.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka inomhus på Hellidens folkhögskola. Rök inte heller vid entréerna. Rökelse är inte tilllåtet.

Brandlarm

I slottet, elevhemmet och skolhuset finns ett automatiskt brandlarm anknutet till brandkåren och larmcentralen. I kursgårdarna finns brandvarnare. Ring alltid 112 så fort brand upptäcks. Kontrollera i förväg var det finns telefoner.
Tag noga reda på utrymningsvägar från elevrum och arbetsplatser. Se till att du snabbt kommer ut om eld och rök hotar dig. Vid en eventuell brand sker återsamling vid flaggstången.
Var ytterst försiktig med eld. All eldning i öppna spisar och kakelugnar är förbjuden. Det måste finnas en aktuell lista på vilka elever som hyr rum på skolan. Det är därför nödvändigt att alla förändringar i boendet är godkända av
personalen.

Elevrum

Om du är inackorderad på Helliden hyr och disponerar du rummet under kurstid. Det betyder att du inte kan vara på skolan under juluppehållet. Du kan heller inte ha rummet till förfogande före eller efter kursen. Vill du disponera ditt rum under höstlov, sportlov och påsklov måste du träffa särskild överenskommelse med skolan om detta. Du måste också tala med personalen om du tillfälligt vill ha en gäst på skolan.
Du som bor på skolan får ett särskilt hyreskontrakt, där du kan läsa mer om vilka regler som gäller för boendet.

Verkstäder och undervisningslokaler

Efter grundutbildning på linjerna disponerar du under kurstid din linjes verkstäder och lokaler efter behov. Du har inte tillgång till en lokal där det är lektion eller som är bokad för studiecirkel, kortkurs eller sammanträde.
Under jullovet är alla skolans verkstäder och arbetslokaler stängda. Under höstlov, sportlov och påsklov får lokalerna användas endast om särskild överenskommelse träffas med skolan.

Frånvaro

Hellidens folkhögskola är en arbetsplats där det är nödvändigt att hålla tider, vara närvarande på lektioner och samlingar samt anmäla frånvaro.
Sjukdom måste anmälas till skolan på sätt som beslutas av varje linje.
Om du behöver vara ledig en enstaka lektion skall du tala med berörd lärare. Ansökan om ledighet för en hel dag eller längre skall göras skriftligt i god tid före ledigheten. Blankett finns på expeditionen. Ledighet beslutas av rektor.
Lärarrådet utfärdar inte omdöme till den som har högre frånvaro än 20 procent av lektionstiden.
Skolan är skyldig att rapportera frånvaro till CSN.
Lena Elmquist, rektor

Måltider

Tala med Eva i köket om du av medicinska eller andra skäl inte kan äta ordinarie mat. Är du vegetarian skall detta anmälas särskilt.
Matsalen är öppen för förmiddagskaffe 10.00 – 10.30 och lunch 12.00 – 12.45. För boende på skolan serveras dessutom frukost 7.50 – 8.20 och på kvällen öppnas matsalen 16.30 för enklare kvällsmål med självservering.

Tillfälligt boende

Du som normalt inte är inackorderad på skolan kan hyra rum tillfälligt. Kontakta expeditionen om du vill bo på skolan t.ex. under en valbar vecka.

Räkningar och betalning

Kostnaderna för att studera på Helliden fördelas mellan serviceavgift samt avgift för kost och logi. Serviceavgiften betalas av alla och skiljer sig mellan de olika linjerna, beroende på vad som ingår. I avgiften ingår förutom vissa gemensamma materialkostnader också kostnader för kopiering, IT och telefon, del av vissa gemensamma resor, försäkringar, förmiddagskaffe och vissa gemensamma måltider. Du som bor på skolan betalar också för rum och mat. Då ingår frukost, lunch och kvällsmat måndag till torsdag samt frukost och lunch på fredag. Du som inte bor på skolan kan lösa ett måltidsabonnemang för lunchen för 4 veckor eller köpa måltidskuponger.
Vid längre studieresor och sjukdom (minst fem skoldagar i sträck) som innebär att du inte kan äta på skolan kan du begära avdrag på den inbetalade avgiften till skolan. För kortare sjukfrånvaro görs inget avdrag. Avdragen regleras efter det att du lämnat in ett frånvarokort som skall vara verifierat av din linjeledare. Dessa avdrag gäller endast boende på skolan och de studerande som löst måltidsabonnemang.
Skolan delar upp avgifterna på 9 räkningar, d.v.s. en räkning per månad.

Material

Det mesta av material som du behöver utöver det som ingår i materialavgiften kan du köpa i skolans materialförmedling. Vi strävar efter att hålla nere priserna genom att göra större och förmånliga inköp. Du betalar ditt material kontant eller med kort. Materialförmedlingen (butiken) har öppettider som finns anslagna på dörren.
Material finns ibland för utlåning till elever. Lämna tillbaka lånat material inom föreskriven tid.

Resor

Skolan gör ett antal längre och kortare studieresor. Eftersom resorna alltid innebär studier är det angeläget att du följer med. Har du svårighet att delta bör du tala med ansvarig lärare om detta. I princip skall alla resor betalas i förväg till skolan. För långa resor gäller att du får räkning på kostnaden. Kan du inte betala i rätt tid måste du tala med rektor om detta före resan. Korta resor betalar du kontant före avresedagen.

Nycklar

Alla som bor på skolan får nyckelkort till torningången i slottet och skolbyggnaden. Du som inte bor på skolan kan kvittera ut ett sådant kort hos vaktmästaren.
Du kan låna skåp i skolbyggnaden för förvaring av läroböcker och material. Vissa av klassrummen och verkstäderna har särskilda lås. Skåpnycklar och de särskilda dörrnycklarna/korten kan kvitteras ut i materialboden resp. hos ansvarig lärare. Du deponerar 100 kr/nyckel i dessa fall.

Studerandeinflytande och studeranderätt

Skolan ställer schemalagd tid till förfogande för kursråd och andra möten på onsdagar 15.00 – 16.30. Kursrådet
svarar för den samordnande planeringen för de olika linjerna. Varje linje väljer en ledamot och en suppleant i kurs-rådet. I kursrådet finns också rektor och företrädare för lärare och annan personal på skolan med.
En gång per termin träffar kursrådet skolans styrelse. Mötet kallas skolsamråd. Skolsamrådet finns för att säkra deltagarnas och de anställdas medinflytande och kontakt med skolstyrelsen.
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
I skolans handlingsprogram, finns olika policydokument samt mer information om studerandeinflytande, studeranderätt samt regler för avstängning och andra disciplinära åtgärder.

Krisberedskap

Skolan har en krisgrupp som har till uppgift att samordna och leda verksamheten vid kriser. Den som först får kännedom om en krissituation ska underrätta rektor eller någon annan i krisgruppen.

Försäkringar

Alla elever vid skolan är gruppolycksfalls- och livförsäkrade. Skolan betalar premien för detta i Länsförsäkringar.
Du bör se över ditt eget försäkringsskydd. Du behöver ha en gällande hemförsäkring och för studieresor utomlands bör du ha ett fullgott försäkringsskydd.

Trivselregler

Meddelanden till vaktmästarna om behov av reparationer m.m. kan du lämna på anslagstavlan i slottet.
Bilkörning på skolområdet är förbjuden. Undantag för dem som bor i lärarvillorna och vid tunga transporter till elevhemmet (t.ex. vid in- och utflyttning). Kör i så fall mycket varsamt. Det finns en förskola inom området. Din cykel ställer du i cykelställen.
På grund av allergirisken är det förbjudet att ha med djur på skolan. Det gäller också ditt eget rum.
Tillsammans skall de som bor på skolan hålla ordning i gemensamma utrymmen i slottet och elevhemmet, som korridorer, pentryn, toaletter, duschar och tvättstugor. Frysbox finns i källaren såväl på slottet som på elevhemmet. Pentryn och tvättstugor är endast avsedda för skolans internatelever. Det är inte tillåtet att färga tyger i internatets tvättmaskiner.
Respektera andras behov av arbetsro när du lyssnar på radio, tv eller stereo eller om du spelar piano eller annat instrument. Det är också av ljudskäl inte tillåtet att duscha mellan 22.00 och 6.00. Alla har inte samma kvälls- och morgonvanor.
De kursdeltagare som inte bor på skolan har tillgång till ett pentry i skolhuset och det är deras uppgift att hålla detta pentry rent och snyggt. I vårt arbete att värna miljön och spara energi ingår att vi stänger av varmvattnet i skolhuset under nattetid (23.00 – 6.00).
Se till att dörrar och fönster stängs. Särskilt viktigt är det att alla ytterdörrar är låsta på kvällar och nätter. Den som sist lämnar en datasal måste se till att dörren är låst och fönstren stängda.
Var aktsam om lokaler och material. Släck i alla rum som står tomma.

Övrigt

Stäng av din mobiltelefon vid gemensamma samlingar och lektioner!
Adress, post, telefon
Elevposten sorteras och delas ut till lunchen. Värdepost får du hämta på expeditionen. Den gula postlådan vid expeditionen töms 9.00 på vardagar (ej lördagar).
Skolan prenumererar på en del dagstidningar och tidskrifter. Dessa hittar du i hallen i slottet resp. i biblioteket. Läs tidningarna på plats så att fler kan hitta dem. Internetuppkoppling finns i skolhuset och under kvällstid samt på helger i elevrummen via en trådlös anslutning.
Skolans telefoner i skolhuset går att använda för samtal inom Sverige (endast fast telefoni). Telefoner i lärarrum och expeditioner får inte användas för privata samtal.

Aktuella telefonnummer i internatet
Andra våningen på slottet 0502-17 841
Tredje våningen på slottet 0502-17 842
Första våningen på elevhemmet 0502-17 843
Andra våningen på elevhemmet 0502-17 844

Skolsköterska Eva Kellet 0502-18 019