Studeranderätt och handlingsprogram

Här hittar du information om dina rättigheter som studerande här på Helliden och vilka mål vi har med vår verksamhet

All verksamhet på Hellidens folkhögskola utgår från principen alla människors lika rätt och värde oavsett kön, etnicitet, nationalitet, religion, social ställning eller politisk åskådning. Helliden ger folkbildning och utbildning med kvalitet i en kreativ och utvecklande drogfri miljö.

Hellidens folkhögskola har antagit ett handlingsprogram som grund för vår verksamhet och de studerandes rättigheter. Handlingsprogrammet revideras kontinuerligt av styrelsen efter samråd med skolans personal. Handlingsprogrammet skall hjälpa till att nå det vi önskar och undvika de hot som vi kan skönja.

Ladda gärna ner hela vårt handlingsprogram.

Studeranderätt

Hellidens folkhögskola följer beslut från Folkhögskolornas Studierättsliga Råd (FSR). Studerande vid folkhögskolekurser (15 kursdagar eller längre) kan vända sig till FSR i tvister som rör frågor som omfattas av FSR:s uppdrag. Helliden har upprättat en egen studeranderättslig standard.
Definitioner: Studerande är den som är antagen till en lång kurs på folkhögskola.

En kurs är en utbildning som rapporteras som folkhögskolekurs till Folkbildningsrådet.


Mål- och policydokument

Översikt över innehållet i handlingsprogrammet.

Mål

Ideologisk profilering
Funktionshinder och tillgänglighet
Integration
Risk- och väsentlighetsanalys
Drogpolicy

Regeler och arbetsätt

Regler för verksamheten
Intyg och studieomdömen
Antagning – principer och process
Utvärderingsprogram
Kommunikationsprogram

Studeranderätt och deltagarinflytande

Studeranderättslig standard
Deltagarinflytande
Disciplinära åtgärder
Regler för datoranvändning
Riktlinjer för kommersiellt inriktad verksamhet
Krisprogram
Krisplan

Personalfrågor

Mångfald- och jämställdhetsplan
Fortbildningsplan
Lärarnas arbetstidsavtal
Samverkansavtal
Medarbetaravtal
Introduktion av nyanställda

Fastigheter, miljö och säkerhet

Miljöprogram
Program för internkontroll av arbetsmiljön
Internkontroll av storkök
Systematiskt brandskyddsarbete
Ombyggnad och reparationer

Organisation

Organisationsplan

Bilagor

PM angånde Hellidens folkhögskolas ordningsregler
Kontrakt för datoranvändning
Hyreskontrakt med bilaga
Styrdokument
Folkhögskoleföreningens stadgar