Studerandeinflytande

För att säkerställa delaktighet och samverkan mellan anställda och kursdeltagare i de långa kurserna finns ett kursråd.

Kursråd

Kursrådet består av minst 10 ledamöter och minst 10 suppleanter. 4 ledamöter väljs av personalrådet och minst 5 ledamöter väljs av kursdeltagarna. Alla långa kurser har rätt att välja en företrädare. Rektor är självskriven ledamot. Dessutom väljs 4 suppleanter av personalrådet och minst 5 suppleanter av kursdeltagarna. Biträdande rektor är rektors personlige suppleant.

Kursrådet har till uppgift att samla in och diskutera förslag och önskemål från deltagare och anställda. Speciellt skall kursrådet vara delaktig i den samordnade planeringen av icke-schemalagda aktiviteter och fritidsaktiviteter samt frågor som rör internatet och den sociala miljön på skolan.

Skolsamrådet

Skolsamrådet är sammansatt av styrelsen med representanter och adjungerade samt skolans kursråd. Mandattiden för skolsamrådet är 1 läsår. Styrelsens ordförande är ordförande i skolsamrådet.

Skolsamrådet har till uppgift att säkra medinflytande och tillvarata närkontakten mellan styrelse, anställda och kursdeltagare. Skolsamrådet ger styrelsen möjlighet att ta del av kursdeltagarnas och personalens synpunkter. Skolsamrådet kan lämna förslag till styrelsen och yttra sig i ärenden som skall behandlas av styrelsen.

Utvärdering

För att hämta in synpunkter från kursdeltagarna och för att få uppfattning om studiesituation, social gemenskap och utvecklingsarbete genomförs utvärdering med enkäter och samtal i grupp och enskilt under kursen. Rektor ansvarar. Lärarna genomför minst en gång per år också utvecklingssamtal med eleverna. Studerande som avbryter sina studier under kurstid intervjuas och anledningen till att man slutar klarläggs. Rektor ansvarar.

Den här texten är ett utdrag ur handlingsprogrammet för Hellidens folkhögskola, läs hela handlingsprogrammet.